Serveis juridics especialitzats en innovació innovant.cat qui som innovant.cat advocats innovant.cat serveis innovant.cat articles innovant.cat on som

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB WWW.INNOVANT.CAT DE BELLVEHÍ ADVOCATS, SLP

Bellvehí Advocats, SLP, amb domicili social a Girona (17001), Jaume I, 18, 3º y CIF número B-17912908, es va constituir en data 1 d’agost de 2006 davant el Notari de Girona Senyor Francisco Vivas Arjona, amb el número 2388 del seu Protocol i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Girona al Tom 2496, Foli 150, Fulla Gi-42462, inscripció 1ª.

Bellvehí Advocats, SLP està adaptada a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i la prestació dels seus serveis jurídics es troba sotmesa al règim deontològic i disciplinari de l’ Il•lustre Col•legi d’Advocats de Girona.

I.- Preliminar

1.1.- Bellvehí Advocats SLP és titular del lloc web www.innovant.cat i informa que l’ús de l’esmentada web, així com el de tots els serveis i continguts que en ella s’ofereixen està subjecte a les presents Condicions Generals.

Bellvehí Advocats es a més titular del lloc web www.bellvehi.com enllaçat amb www.innovant.cat quedant el mateix també subjecte a les presents Condicions Generals.

1.2.- La utilització del lloc web és gratuïta i atribueix automàticament la condició de “Usuari”, implicant la plena acceptació d’aquestes Condicions Generals, que estan disponibles en el propi lloc web de forma íntegra. Qualsevol modificació de les presents Condicions Generals o de qualsevol altre avís inclòs en el lloc web s’entendran vigents i aplicables des del mateix moment de la publicació en el mateix.

1.3.- Determinats serveis o continguts oferts en el lloc web poden estar subjectes a Condicions Particulars, també posades a disposició de l’Usuari en el propi lloc web, que complementaran o, en el seu cas, substituiran aquestes Condicions Generals amb respecte a l’ús del servei concret al qual es refereixin.

II.- Contingut

2.1.- El lloc web pot contenir articles, informes i altres continguts preparats per Bellvehí Advocats amb fins exclusivament informatius. S’informa a l’usuari que els continguts poden no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent, podent Bellvehí Advocats modificar-los, suprimir-los, desenvolupar-los o actualitzar-los unilateralment sense notificació prèvia i sense assumir cap responsabilitat.

2.2.- Els continguts del present lloc web no poden ser considerats en cap cas, com assessorament legal o d’alguna altra naturalesa. L’accés als mateixos és lliure i no implica relació professional entre advocat i Usuari.

2.3.- Els enllaços de hipertext que conté el lloc web a altres llocs s’han inclòs per considerar-los interessants per a l'Usuari. Bellvehí Advocats no té control sobre aquests llocs web, pel que no respon dels seus continguts i serveis ni del compliment normatiu d’aquells llocs.

III.- Limitació de responsabilitat

3.1.- Qui utilitza aquest lloc web ho fa voluntàriament i pel seu propi compte i risc, essent la seva obligació haver llegit i conèixer les presents Condicions Generals d’ús del mateix. Bellvehí Advocats no garanteix que el lloc web es mantingui de manera ininterrompuda, sense demores, sense errors, sense omissions o lliure de virus. En conseqüència, el lloc web de Bellvehí Advocats i els seus continguts són proveïts “tal com estan”, sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, quedant clar que ni Bellvehí Advocats S.L., ni els seus socis, col•laboradors, empleats o representants seran responsables per qualsevol error o omissió en els continguts o serveis o per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la informació que en ell es facilita.

IV.- Drets de Propietat Intel•lectual i Industrial

4.1.- Copyright © 2006 Bellvehí Advocats SLP, Girona. Tots els drets reservats.

4.2.- “Innovant.cat” és una marca nacional registrada propietat del senyor Jordi Bellvehí Muñoz, soci fundador i director de Bellvehí Advocats, SLP.

4.3.- La totalitat dels continguts d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels Continguts inclosos en el mateix i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual, titularitat de Bellvehi Advocats o, si escau, dels seus licenciants, que l'Usuari ha de respectar.

4.4.- S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts del lloc web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts del lloc web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit de Bellvehí Advocats SLP.

V.- Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d’ara LOPD) i altra legislació aplicable, Bellvehí Advocats S.L. informa als seus clients i a qualsevol tercer que lliuri les seves dades de caràcter personal a aquest Despatx sobre la seva política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la qual està disponible en aquest lloc web, en l’enllaç següent “Política de Protecció de Dades”.

VI.- Legislació aplicable

6.1.- Les presents Condicions Generals d’ús del lloc web i totes les relacions que s’estableixin entre l'Usuari i Bellvehí Advocats es regiran per la legislació espanyola i catalana quan escaigui.


© Bellvehí Advocats 2010 – Avís Legal – Política de Protecció de Dades
T. 972 219 773 – F. 972 213 187 – Email. info@bellvehi.com – Web. www.bellvehi.com